Ochrona danych

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie masz obowiązku podania danych. Niedostarczenie nie ma żadnych konsekwencji. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy żadne inne informacje nie zostaną podane w kolejnych operacjach przetwarzania.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest wywoływana, dane dotyczące użytkowania są przesyłane do nas lub do naszego dostawcy usług hostingowych / IT za pośrednictwem przeglądarki internetowej i przechowywane w danych dziennika (tak zwane pliki dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę połączenia, adres IP, ilość przesłanych danych i dostawcę żądającego. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z powodu naszego głównego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie bezproblemowego działania naszej strony internetowej i ulepszanie naszej oferty.

Prawa osób, których dane dotyczą, i czas przechowywania

Czas przechowywania

Dane są przechowywane z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania, a następnie usuwane po upływie tego terminu, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli wymogi prawne są spełnione, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 RODO: Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także wobec przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Nasze dane kontaktowe:

emstex GmbH
Fürstenwall 228
D-40215 Düsseldorf
Tel.: +49 5734 51487-0
Faks: +49 5734 51487-69
info@emstex.de
www.emstex.de

Dyrektor zarządzający: Marc Bourseaux
Numer identyfikacji podatkowej: DE815586759
Sąd rejonowy: Düsseldorf
HRB 99923

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli wymienione tutaj przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu reklamy bezpośredniej, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu, powiadamiając nas. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

ostatnia aktualizacja: 19/04/2024